Tuesday, January 19, 2010

From Konbit Pou Haiti

KOFAVIV Report on the Earthquake
Tue, 01/19/2010 - 10:40 — melindayiti

KOFAVIV, The Commission of Women Victims for Victims, sent this message to me on January 18, 2010 and I wanted to share it with the many people who have know and supported them over the years. It was written by Eramithe Delva and Malya Vaillard.

Greetings, we are to write to you today because God has given us a chance that my family and Malya also are alive. Because of where the catastrophe hit in Haiti the majority of victims are woman of Kofaviv and many of them died with all of their family, the rest that are left are sleeping under the stars, their houses destroyed with everything in it in the process. Actually many women are sleeping in Chanmas in bad conditions, in the damp night air, where the sun beats on them, rain falls on them, damp air hits them, many of them lost a lot of their family, we can say, many of them already did not have anything to their name, now hunger almost kills them. We followed the example myself and Malya who left for Chanmas with 20 children with us with other families who are sleeping under a tarp. We do not process anything again. Our house is destroyed and everything in it and we lost a lot of members of our family. The office of Kofaviv is damaged along with our materials that were inside. We have people who died in the office, like Madame Gadyen, office of Wesnel, actually after our survey we made we have around 300 women of Kofaviv who are victims along with their families, we have some areas that we have not yet entered to know what the situation is there. We know if there is not a rapid intervention for the women to find medicine, food, clothes, shoes and everything that is possible to have we have those that will have to return to their homeland, but with out the ability to pay for transportation they cannot go. To end we will make you know that even the school KOPADIM was damaged also. We have a lot of children who died.ORIGINAL CREOLE:

bonjou , nou kontan pou nou ekri w jodi a paske bondye ban nou yon chans ke fanmi mwen menm ak Malya nou ankò an vi, kote katastwof sa ki pase annayiti a koz ke pi fo nan medam kofaviv viktim e anpil ladan yo mouri tou ak tout fanmi yo, e rès ki rete yo ap dòmi a la bèl etwal, kay yo kraze e yo pèdi tout sa yo pwosede. aktyèlman anpil nan medam sa yo se sou channmas yap domi, nan move kondisyon, nan seren, kote solèy pase sou yo, lapli mouye yo, seren bat yo, anpil nan yo pêdi anpil nan fanmi yo, nou ka di : yo te deja yon pakèt moun ki pa gen anyen nan men yo, kounya menm lafen prèske touye yo, si nap pran ekzanp mwen menm ak malya ki lage sou channmas ak 20 timoun nan men nou ak lòt fanmi ankò kap dòmi anba yon prela, nou pa pwosede anyen anko, kay nou kraze ak tout sa ki ladan l, e nou pèdi anpil nan manm fanmi nou, biwo kofaviv kraze ak tout materyèl nou te gen ladan l, nou gen moun ki mouri nan biwo a tankou madan Gadyen biwo a ki se Wesnel. aktyèlman daprè ankèt nou mennen, nou gen anviwon 300 nan medam KOFAVIV yo ki viktim, ak tout fanmi yo, gen kèk zôn nou poko ka rantre pou n ka konnen ki jan sitiyasyon an ye. nou wè si pa gen yon entèvansyon rapid ki fèt pou sa ki anko vivan yo, sitiyasyon an ap plis angrave nan jou kap vini yo pou medam yo, an nijans nap mande w pou w ta fè yon entèvansyon rapid pou medam yo ta jwenn medikaman, manje, rad, sandal ak tout sa ki posib ankò. genyen nan yo ki ta vle al nan peyi yo, koz de mwayen transpo yo pa ka ale. pou fini nap fè w konnen ke menm lekol KOPADIM lan frape tou, nou gen plizyè timoun ki mouri.

* melindayiti's blog

No comments: